Wakacje z Pleciugą

Dla dzieci Czas trwania2 tyg min. kup bilet
Zapraszamy na wyjątkowe wakacje - wakacje z Pleciugą! "Wakacje z Pleciugą" to najlepszy sposbów na spędzenie wolnych letnich dni. Zapraszamy dzieci młodsze i starsze!

Czeka nas wiele artystycznych wyzwań, wspaniałe towarzystwo i możliwość stworzenia własnego spektaklu. "Wakacje z Pleciugą" to przygoda, której nie da się przeżyć nigdzie indziej - tylko w Pleciudze!

Pierwszy turnus: 26 czerwca - 7 lipca.
Drugi turnus: 17-28 lipca.

Koordynatorem półkolonii jest Magdalena Bogusławska, pedagog teatru.

Kontakt: edukacja@pleciuga.pl

UWAGA! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PÓŁKOLONII!

Regulamin warsztatów organizowanych przez Teatr Lalek PLECIUGA w Szczecinie

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach teatralnych organizowanych przez Teatr Lalek PLECIUGA  z siedzibą w Szczecinie przy placu Teatralnym 1 zwanym dalej Teatrem i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Teatr z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka uczestniczącego w warsztatach zwanymi dalej Rodzicami.

2. Zawarcie umowy Rodziców z Teatrem następuje poprzez złożenie podpisanej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku, zwanej dalej Zgłoszeniem co jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Teatr zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn rozumianych jako siła wyższa w każdym czasie.

4. Odwołanie warsztatów spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Teatru.

5. Rodzice mają prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania warsztatów przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu.

6. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest podpisanie zgłoszenia i uregulowanie całości opłaty.

7. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy do kasy Teatru.

8. W przypadku rezygnacji z warsztatów Teatr jest uprawniony do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny warsztatów od osoby.

9. Rezygnacja z warsztatów po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Opiekuna do żądania zwrotu wniesionych opłat.

10. Rezygnacja z udziału w warsztatach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w warsztatach.

11. W przypadku choroby uniemożliwiającej udział w warsztatach Opiekun ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 50% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

12. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do siedziby Teatru w terminie 7 dni od zakończenia leczenia (po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym).

13. Rodzice mają prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w warsztatach najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

14. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką szkody w czasie trwania warsztatów. Zobowiązani są do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez Teatr do zwrotu kosztów z tym związanych.

15. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie warsztatów mienie, chyba że utrata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Teatru.

16. Posiadanie przez uczestników przy sobie na warsztatach wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność.

17. Warsztaty odbywają się w terminie od 17 do 28 lipca 2017 roku.

18. Teatr w ramach warsztatów zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

19. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem pedagoga zgodnie z założeniami dydaktycznymi i wychowawczymi.

20. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

21. W razie nagannego zachowania się uczestnika warsztatów przewidziane jest zastosowanie kar porządkowych:

- zwrócenie uwagi

- ustne upomnienie

- ustne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom

- pisemne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom

- wydalenie uczestnika z warsztatów

22. W trakcie warsztatów będzie sporządzona dokumentacja fotograficzna. Rodzice wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Teatru oraz na profilu społecznościowym.

23. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Rodziców i wszystkie zgłoszone przez nich osoby.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin warsztatów

Zespół:


udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Dzieci bzdurzą i - że tak powiem - chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie... zostaje poetą.